Dit zijn onze voorwaarden

van den Merkenhof Webdesign
Margrietstraat 50
5091 AE OOST WEST MIDDELBEERS
tel.: +31 638 538 239
Deze pagina afdrukken

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.2 In het geval dat van deze voorwaarden is of wordt afgeweken, dienen de aanvullende voorwaarden schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 2. Offertes

2.1 Van den Merkenhof Webdesign is alléén dan aan de offerte(s) gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 15 dagen na dagtekening door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
2.2 Voor alle in een offerte vermelde prijzen geldt dat deze exclusief BTW. zijn, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Van den Merkenhof Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij zo veel mogelijk de richtlijnen van de Webstandaard volgen.
3.2 Van den Merkenhof Webdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voorzover dit een goede, zo niet betere uitvoering van de overeenkomst ten goede komt.
3.3 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan van den Merkenhof Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opdrachtgever begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan van den Merkenhof Webdesign worden verstrekt.
3.4 Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan van den Merkenhof Webdesign zijn verstrekt, heeft van den Merkenhof Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten e/o de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 Van den Merkenhof Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat van den Merkenhof Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste e/o onvolledige gegevens, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat van den Merkenhof Webdesign op de hoogte was van deze onjuistheden of onvolledigheid.
3.6 Indien is vastgelegd dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd heeft van den Merkenhof Webdesign het recht uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben vastgelegd anders te zijn overeengekomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever van den Merkenhof Webdesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen de overeenkomst in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen besluiten dat de overeenkomst daadwerkelijk moet worden gewijzigd of aangevuld, zal de datum van oplevering daardoor nadelig worden beïnvloed. Van den Merkenhof Webdesign zal de opdrachtgever daarvan dan schriftelijk in kennis stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële e/o kwalitatieve consequenties heeft, zal van den Merkenhof Webdesign de opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk informeren. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal van den Merkenhof Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit overeengekomen honorarium tot gevolg heeft en de hoogte van het bedrag daarvan aangeven.
5.4 In afwijking van lid 3 zal van den Merkenhof Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen of aanvullingen het gevolg zijn van omstandigheden die aan van den Merkenhof Webdesign kunnen worden toegeschreven.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere middelen hebben verkregen. Voor alle informatie geldt dat deze vertrouwelijk is tenzij door de andere partij anders is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de verstrekte informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt van den Merkenhof Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door van den Merkenhof Webdesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zelf en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van van den Merkenhof Webdesign worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 Van den Merkenhof Webdesign behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits dit schriftelijk en met moverende reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft van den Merkenhof Webdesign naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van van den Merkenhof Webdesign op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 
indien na het sluiten van de overeenkomst van den Merkenhof Webdesign kennis heeft genomen van omstandigheden die van den Merkenhof Webdesign goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 
indien van den Merkenhof Webdesign de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is van den Merkenhof Webdesign bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst per direct te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van van den Merkenhof Webdesign schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk onderbouwd te worden gemeld aan van den Merkenhof Webdesign.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal van den Merkenhof Webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium

11.1 Voor onze aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden lid 3 t/m 6 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Een vast honorarium is echter altijd exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal de hoogte van het honorarium worden bepaald op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van van den Merkenhof Webdesign en gelden vervolgens voor de gehele periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Bij opdrachten met een looptijd langer dan één jaar heeft van den Merkenhof Webdesign het recht het uurtarief jaarlijks te herzien.
11.5 Voor eventuele kostenramingen geldt dat deze exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten zijn.
11.6 Bij opdrachten met een looptijd van langer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en is krachtens artikel art.6:119 van het Burgerlijk Wetboek van den Merkenhof Webdesign vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de opdrachtgever extra te belasten met een rente van 7% van het opeisbare bedrag over de periode dat deze verzuimd heeft te betalen.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening door incasso-opdracht ontstane buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtegever.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Tijdens aantoonbare overmacht van één van beide partijen worden de verplichtingen van van den Merkenhof Webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door van den Merkenhof Webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien van den Merkenhof Webdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is van den Merkenhof Webdesign gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen van den Merkenhof Webdesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
   
© 2009 van den Merkenhof Webdesign Laatste Update: 26-Feb-2009 12:10